• MEDLEMSVILLKOR
 • 1. Allmänt
  Träningsanläggningen bedriver en anläggning där dess medlemmar och fritt får använda den träningsutrustning som finns på anläggningens lokaler under anläggningens öppettider. Bestämmelserna nedan äger tillämpning på Träningsanläggningens, medlemmarnas och gästernas samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet.
 • 2. Avtalstid
  Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; Exclusive: 12 månader, Standard 1 månad, Step-in 1 månad. Annan tidsperiod kan dock särskilt överenskommas om beaktningsvärda skäl föreligger. Om avtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 17 nedan, fortsätter Avtalet att gälla löpande månadsvis med samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 4.
 • 3. Priser och betalningar
  Medlemspriser framgår av Träningsanläggningens gällande prislista. För privatperson erläggs betalning via betalkort, kostnaden delas upp i månadsvisa, lika stora betalningar där månadsavgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmen anvisat betalkort. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Om en medlem ensidigt avslutar sin betalning utan att i förväg meddela Träningsanläggningen, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200 kr. Om inte ny betalning omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto. 
 • 4. Prisjusteringar
  Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Träningsanläggningens hemsida minst 30 dagar före själva ikraftträdandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen. 
 • 5. Frysning
  Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges. 
  Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:
  a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg.
  b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan. 
  c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader. 
  d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.
  Frysning beviljas ej för
  – självpåkallat träningsuppehåll, semester etc.
  – hög arbetsbelastning på arbetet eller andra liknande skäl.
 • 6. Minimiålder för medlemskap
  För att teckna medlemsavtal måste personen ifråga ha fyllt 15 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs även målsmans godkännande.
 • 8. Adressändringar
  Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Träningsanläggningen, såsom t ex nytt betalkort skall omgående anmälas till Träningsanläggningens personal. 
 • 9. Vistelse i lokalen
  Medlem och gäst har enbart rätt att vistas i Träningsanläggningens lokaler under dess angivna öppettider.
 • 10. Aktiviteter och utrustning
  Träningsanläggningen tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i Träningsanläggningens lokaler eller på dess hemsida. Nya aktiviteter meddelas  genom skriftligt meddelande via anslag i Träningsanläggningens lokaler eller på dess hemsida. Träningsanläggningen förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i vissa kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer har inbjudits. Träningsanläggningen kan komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig betydelse för medlemmen har denne rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 • 11. Ansvar för ägodelar och olycksfall m m
  Träningsanläggningen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom. 
  Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalernas omklädningsrum.
  Träningsanläggningen ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt.
  Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m m utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser. 
 • 12. Hälsotillstånd
  Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Träningsanläggningens aktiviteter. 
 • 13. Trivsel- och träningsföreskrifter
  Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av träningsutrustning m m, vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Träningsanläggningens personal eller via anslag i Träningsanläggningens lokaler. Medlemmar förutsätts att vid besök i Träningsanläggningens lokaler alltid visa hänsyn och respekt och inte uppträda på ett störande sätt. 
 • 14. Avtalsbrott och uteslutning 
  Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Träningsanläggningen utesluta denna medlem vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande månadsskifte. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.
 • 15. Behandling av personuppgifter (GDPR)
  När en person registrerar sig som medlem i Träningsanläggningen ber Träningsanläggningen denne om uppgifter om denne som Träningsanläggningen sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till Träningsanläggningen och delvis även publiceras på Träningsanläggningens hemsida. Enligt GDPR har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som Träningsanläggningen sparar. Som medlem vid Träningsanläggningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.  Medlemmen medger att Träningsanläggningen får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Träningsanläggningens åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlemmen om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Uppgifter om medlemmen kan komma att lämnas ut till samarbetspartners till Träningsanläggningen för marknadsföringsåtgärder. Medlemmen har rätt att motsätta sig att dennes uppgifter används för sådana marknadsföringsändamål. Sådan anmälan om s k reklamspärr görs skriftligen till Träningsanläggningen. Medlemmen äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i Träningsanläggningens medlemsdatabas. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Träningsanläggningen att vidta rättelseåtgärder.
 • 16. Uppsägning av avtal
  Uppsägning av avtal skall ske minst en månad före avtalstidens utgång.  Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång.
  För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en månads uppsägningstid innan nästa debitering.
  Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort  eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkterna 4 och 10.
  För att Träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av Träningsanläggningen, som ett redskap för Träningsanläggningen att förbättra och förändra sin verksamhet. 
 • 18. Tvist
  Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt. 

  ALLMÄNNA VILLKOR
 • Appen Parakey gäller för inpassering i Träkvistahallen (Verket) vid obemannade tider. Endast medlemmar med standardmedlemskap får
 • tillgång till den och kan träna då.
 • Tillgång till appen Parakey kostar 200kr vilket är en engångskostnad.
 • Barn till medlemmar som är under 15 år får inte under några som helst omständigheter använda utrustning, hänga i
  riggen, rep eller ringar. Inte heller vistas i Kids-rummet.
 • Endast barn över 15 år med ett individuellt (inte endast Teens) medlemskap får träna.
 • Belysningen tänds genom att trycka på knappen ”lysrör” som är placerad högt upp till höger om det stora svarta
  proppskåpet (med CrossFit Girls affischen) bredvid ingången till omklädningsrummen. Släck innan ni lämnar lokalen om ingen annan är kvar och tränar. Släck även om Padelspelare finns kvar i lokalen, deras belysning påverkas inte då den styrs automatiskt.
 • Belysningen till omklädningsrummen finns placerad högt upp till vänster om dörrkarmen till herrarnas omklädning.
  Släck när ni lämnar om ingen är kvar. Är Padelspelare kvar i lokalen kan det vara tänt.
 • Ni får använda musikanläggningen genom att koppla in egna telefoner till ljudkabeln som finns tillgänglig vid stora
  väggen med logotypen, tänk på att inte störa padelverksamheten.
 • Whiteboardtavlan finns till ert förfogande, använd den gärna. Se bara till att sudda ut allt ni har skrivit när ni är
  klara.
 • Verket har öppet kl. 06.00-23.00 alla dagar.

  OBS! Träkvista Idrottsplats stänger kl 23.30 då grinden låses. Se till att ni är ute i tid så ni inte blir inlåsta på området.

  TRIVSELREGLER

 • Vid användning av magnesium ska det torkas bort från rigg, golv och all annan använd utrustning. Golvmopp,
  papper och sprayflaskor finns till ert förfogande i lokalen.
 • Utrustningen ni har använt ska ställas tillbaka på sin rätta plats.
 • Vi parkerar bilen på stora parkeringen vid vägen.
 • Vi byter till inomhusskor vid skogränsen.
 • Vi spelar inte padel utan att ha bokat och betalt.
 • Vi kastar skräp i papperskorgen och pet-flaskor och burkar i återvinningen.
 • Vi uppträder respektfullt ALLTID.
 • Vi tränar ALLTID säkert. Övningar, speciellt med tung utrustning, hängandes i riggen, ringar eller rep som vi är osäkra på, lämnar vi till de
 • tiderna då tränare finns närvarande.
 • Vi är medvetna om att saker kan gå sönder även vid normal användning, meddela oss snarast om så är fallet. Likaså om ni upptäcker att förbrukningsmaterial som toapapper, torkpapper, spraymedel, mm. saknas.
 • Vi är en enda stor STRONG FAMILY, agera därefter och ha kul!
 • Medlemmar i Verket får ENDAST nyttja Boxens gymytor, omklädningsrummen samt sittgrupperna. Ekerö Padel är en separat verksamhet. Deras banor och utrustning får INTE nyttjas av Verkets medlemmar om dessa inte är medlemmar i Ekerö Padel.
 • Lokalen är kamerabevakad. Icke medlemmar, vårdslös behandling av utrustning eller liknande kommer att
  efterdebiteras och alla former av överträdelser beivras.
 • Vid obemannade tider är lokalen låst. Om ni är flera medlemmar som tillsammans ska träna så behöver alla logga in, för att vi ska se vilka som är/har varit i lokalen. Du ansvarar också för att se till att lokalen är släkt om det behövs när ni lämnar.
 • Barn under 15 år är välkomna i lokalen i sällskap av en vuxen medlem men får inte vistas på någon av träningsytorna, varken svarta gummimattan eller konstgräset. De får gärna vänta på er tränande på ytorna där fåtöljer och soffor finns utplacerade.


  BOKNINGSREGLER
 • Medlem kan i systemet ha max tre bokade pass samtidigt. När ett av de bokade passen har genomförs kan ny bokning göras
 • Avbokning sker senast två timmar innan passets starttid.
 • Missat pass debiteras med 50kr.
 • Samtliga bokningsregler gäller för reservplatser.
 • Vid mindre är 4 deltagare ställs aktuellt pass in.
dont hide